REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA „AT DANCE”

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Tańca AT DANCE (dalej „Szkoła Tańca”) z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 46, 02-134 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE jest prowadzona przez firmę pod nazwą Radość dla Dziecka Sp. z o.o. i działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W ramach działalności Szkoła organizuje kursy tańca i edukacji ruchowej, w ramach zajęć pozaszkolnych form edukacji artystycznej, zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.atdance.pl.
2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę Tańca jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
§ 2 ZAPISY
1. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać w następujący sposób:
2.1. osobiście w recepcji siedziby Szkoły Tańca
2.2. telefonicznie
2.3. wysyłając mail na adres
biuro.atdance@gmail.com
3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty za:
3.1 wybrany pakiet albo karnet, lub
3.2 zadatek w wysokości opłaty za pojedyncze zajęcia.
4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia; opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.atdance.pl
5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 2 Regulaminu, są usuwane z listy.
6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.
7. Kursant, który wpłacił zadatek, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkołę Tańca o chęci
uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
8. Szkoła Tańca poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
9. Osoby korzystające z kart Multisport Benefit, Ok System, Fit Profit zobowiązane są podpisać przed zajęciami listę obecności oraz okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
§3 OPŁATY
1. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cennika.
2. Opłat za zadatek, pakiety zajęć lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:
2.1. przelew bankowy na podane na stronie internetowej konto:
PKO BP S.A. 78 1020 1055 0000 9202 0376 3422
2.2. osobiście, w recepcji Szkoły Tańca, gotówką
3. Wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Tańca oraz udział w lekcjach indywidualnych – opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
4. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu:
4.1. W przypadku opłat za zajęcia taneczne „parami” Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia,
pakiet zajęć miesięcznych, dwumiesięcznych lub semestralnych. Opłaty w pakiecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.
4.2. W przypadku opłat za zajęcia taneczne „solo” Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub karnet. Opłaty w karnecie dotyczą ilości zajęć i są ograniczone terminem ważności. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.
5. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pierwsze zajęcia kursu) ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu, tylko w dniu pierwszych zajęć danej grupy. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.
6. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres
biuro.atdance@gmail.com z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w Recepcji do 7 dni po dokonaniu opłaty.
7. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego (PKO BP S.A. 78 1020 1055 0000 9202 0376 3422) Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko oraz dzień i godzina zajęć. W przypadku braku wymaganych danych Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
8. Osoby posiadające Karty Sportowe (Benefit, Fit Profit, Ok Systems) zobowiązane są do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 60pln za każdy rodzaj zajęć/kursu w którym uczestniczą. W przypadku nieuregulowania kaucji Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Kursanta w kolejnych zajęciach.

9. Karty sportowe nie obowiązują na lekcjach indywidualnych oraz wydarzeniach dodatkowych np. Warsztaty, Szkolenia, imprezy
10. Kaucja (dotyczy Kart Sportowych) podlega zwrotowi w przypadku kiedy Kursant rezygnuje z zajęć lub gdy grupa zostaje zamknięta. Można to zrobić na recepcji Szkoły Tańca lub zgłosić mailowo prośbę o przelew.
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
2. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w Recepcji Szkoły Tańca może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
4. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do godziny 15.00 w dniu w którym są zajęcia, w następujący sposób:
4.1. telefonicznie
4.2. poprzez wiadomość sms
4.3. osobiście
4.4. mailowo
(konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć na które zgłaszają Państwo nieobecność).
5. Kursanci zobowiązani są do informowania o swoich ewentualnych nieobecnościach maksymalnie do godz. 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia poprzez zgłoszenie smsem pod nr. tel. 722 036 002 – w treści należy podać imię, nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności.
6. Opłata za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a Kursant z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć w kursie wpłata przepada. W przypadku osób korzystających z Kart Sportowych Kursanci tracą część kaucji – 20pln.
§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA
1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie
2. Szkoła Tańca zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca zwraca wpłacone opłaty lub umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca organizuje zastępstwo.

5. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, Szkoła Tańca daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.
§6 ZWROTY OPŁAT
1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta.
2. Zwrot może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Kursanta zgłoszonym we wniosku:
2.1. gotówką
2.2. przelewem na wskazane konto.
3. Wniosek jest weryfikowany przez Szkołę i Kursant zostaje poinformowany o możliwości odebrania zwrotu.
4. Szkoła Tańca nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.
5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Szkoła Tańca może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
§8 BEZPIECZEŃSTWO
1. Szkoła Tańca nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły Tańca i osób działających z ramienia Szkoły Tańca.
2. Uczestnik zajęć w Szkole Tańca może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć, będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń Instruktora.
4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku Instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.
5. Na zajęciach należy ćwiczyć w czystym obuwiu zmiennym (baletki, trampki itp.) lub w butach tanecznych. Wchodzenie na sale taneczne w butach z metalowymi flekami oraz czarnymi podeszwami zostawiającymi ślady jest niedozwolone.
6. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca.
Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

7. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły Szkoła Tańca nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować Recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.
8. Zabrania się przebywania w sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
9. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
10. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
11. Osoby przebywające na terenie Szkoły Tańca zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Szkoły Tańca i innych Uczestników zajęć.
12. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole Tańca.
13. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
14. Kursant oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, oraz posiada aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych i zajęć tanecznych i w związku z tym uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z uczestnictwem w zajęciach, które nie wynikają z jej zaniedbań. Osoba zapisująca się na kurs w Szkole
Tańca, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia. Przed zajęciami należy zgłaszać wszelkie kontuzje.
§9 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Tańca AT DANCE.
Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę Tańca Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę Tańca AT Dance.
§10 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Szkoły Tańca AT DANCE na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
§11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Szkoły Tańca AT DANCE (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Szkoły Tańca.
2. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Szkoła Tańca, bez zgody jej Kierownictwa, jest zabronione.
3. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca AT DANCE w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Szkołę Tańca (np.: zdjęcia z zajęć na stronie internetowej)
§12 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę Tańca powstałe w wyniku jego działania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą opiekunowie prawni
2. Na terenie Szkoły Tańca AT DANCE obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
3. Na teranie Szkoły Tańca AT DANCE obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów, rolek oraz hulajnóg.
4. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.
5. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy kursu i pracownicy Szkoły. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Postanowienie nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości..
6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą Recepcji Szkoły.
7. Szkoła akceptuje karty Benefit Systems, Fit Profit, Ok Systems. Konkretne informacje dotyczące użytkowania rodzajów kart są zawarte na stronach danego partnera. Posiadacze kart opłacają zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.atdance.pl. Posiadacze kart są zobowiązani do opłaty pełnej ilości zajęć, przypadającej na 1 miesiąc kalendarzowy z góry. Zgłaszanie
nieobecności oraz możliwość odrabiania zajęć, jest taka sama jak w przypadku standardowych zajęć.
Posiadacze karty mogą uczestniczyć na wyżej wymienionych zasadach tylko w jednym kursie dziennie.
Drugi kurs w tym samym dniu opłacają pełnopłatnie wg obowiązującego cennika. Obowiązkowo muszą zeskanować kartę oraz złożyć podpis na liście wejść dostępnej w recepcji Szkoły.
8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.