Polityka prywatności Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Polityka prywatności Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Radość dla Dzieci sp. Z o.o., która organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne i pochodne inicjatywy w ramach Szkoły Tańca AT DANCE. Wprowadziliśmy istotne zmiany w Regulaminie. Jednocześnie zgody na przetwarzanie danych, które już udzieliłeś zachowują swoją ważność. Jeżeli chcesz, nadal możesz wycofać je w dowolnym momencie.

Regulamin, jak i pozostałe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych, znajdziesz pod adresem: http://www.atdance.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kto jest administratorem Twoich danych i z kim można się kontaktować?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Radość dla Dziecka sp. z o.o. (02-134 Warszawa, ul. 1 SIerpnia 25, NIP: 522-298-15-55, REGON: 142978804) zwana dalej „Administrator”.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z Administratorem poprzez adres email: biuro.atdance@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą firmą oraz naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach lub przeprowadzają Projekty marketingowe we własnym zakresie. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Radość dla Dziecka sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez nas produktów, jak również w celach statystycznych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

Cel przetwarzania:

Świadczenie Usług, w tym założenie i utrzymywanie konta klienta w ramach serwisu AT DANCE, potwierdzenie tożsamości użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.

Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat.

Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z zajęć.

Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Uczestników.

Podstawa prawna przetwarzania:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. komunikacja z Uczestnikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Adminisratora (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z ulepszaniem oferowanych produkt ów i usług.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Administratora oraz produktów lub usług innych serwisów Administratora. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Ci produktów lub usług najlepiej dopasowanych do Twoich preferencji, profilu prowadzonej działalności (Twojej lub reprezentowanego przez Ciebie podmiotu), historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane? Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
◦ w związku z wykonaniem Usługi oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania Usługi, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu Cywilnego);
◦ w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez 30 dni;
◦ w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
◦ badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Uczestników – przez okres obowiązywania Usługi, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
◦ w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
◦ podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na firmie (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach świadczenia usług);
◦ podmiotom świadczącym na rzecz Administratora w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
◦ podmiotom świadczącym na rzecz Administratora w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
◦ podmiotom świadczącym na rzecz Administratora innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Korzystanie z Usług jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach serwisu AT DANCE jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie Usługi.
Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Usług.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:
– żądania ich usunięcia, – żądania sprostowania,
– ograniczenia przetwarzania,
– sprzeciwu wobec przetwarzania, – żądania ich przeniesienia,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, napisz do nas na adres biuro.atdance@gmail.com w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziesz otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro.atdance@gmail.com
Administrator