POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

§ 1 Zakres regulacji


Polityka bezpieczeństwa sanitarnego obowiązuje pracowników oraz uczestników zajęć stacjonarnych, tj. wyłącznie w lokalu Szkoły Tańca AT DANCE działającej w ramach firmy Radość dla Dziecka sp. Z o.o. zwana dalej Szkołą Tańca oraz zajęć tzw. mieszanych tj. odbywających się jednocześnie stacjonarnie w lokalu Szkoły Tańca AT DANCE i z transmisją online, jednak w przypadku zajęć mieszanych ogranicza się tylko do uczestników zajęć uczestniczących w zajęciach stacjonarnie.


§ 2 Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z
rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.


1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 24.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć pozaszkolnych form edukacji artystycznej realizowanych w ramach kursów tańca i edukacji ruchowej.
a) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1
b) Szkoła Tańca zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1, w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
c) jako wykładnię prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
d) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
e) w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
2. Od dnia 24.10.2020 r., zgodnie z zapisami aktualnego rozporządzenia Placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy “udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. “wolny parkiet”, nie
dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.
3. Każda osoba, która przebywa na terenie Szkoły Tańca musi posiadać ważną wejściówkę na zajęcia. W przypadku nieposiadania wejściówki taka osoba jest zmuszona opuścić Placówkę w trybie natychmiastowym Każda wejściówka określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Placówki w wybranych godzinach, na określonych
w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Placówce poza wyznaczonymi warunkami.
4. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Szkoła Tańca stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
b) Szkoła Tańca dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: www.atdance.pl
c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.